fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych jest MENTAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Koszalinie, pod adresem
  ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, zwana dalej MENTAX lub Administratorem. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: szkody@mentax.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX inspektorem ochrony danych osobowych na w/w adres lub e-mail: rodo@mentax.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w celu:
  a. podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z MENTAX, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (tj. w celu świadczenia usługi odbioru lokalu na rzecz Klienta) oraz podjęciem przez MENTAX czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez MENTAX działalnością gospodarczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  c. spełnienia spoczywających na MENTAX wymogach prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych) – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

MENTAX może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO –  udzielonej w konkretnych celach. Zakres takich danych zostanie podanych w zgodzie.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  a. pracownikom lub współpracownikom MENTAX zgodnie z zawartymi umowami. 
  b. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym MENTAX na zasadzie zleconych usług, m.in.
  w zakresie usług IT, księgowych, zewnętrznym ekspertom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z MENTAX i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  c. bankom w celu zarządzania płatnościami, oraz innym podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych oraz w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  a. gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
  b. gdy podstawą prawną przetwarzania jest ciążący obowiązek prawny –  tj. wypełnianie zobowiązań prawnych ciążących na MENTAX w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MENTAX;
  c. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  d. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy tj. realizacji usługi odbioru lokalu. Konsekwencją niepodania danych wymaganych jest brak możliwości realizacji usługi przez MENTAX.

Zmiany Polityki Prywatności.

 1. MENTAX zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności.
 2. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryny.
 3. Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności: 14.01.2022