fbpx

REGULAMIN

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez MENTAX S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 25a/5 75-122 Koszalin, NIP 669-23-88-755 Regon 320012969 KRS 0000737660 Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy, Wysokość kapitału zakładowego 273 960,00 zł (w całości opłacony).  (dalej MENTAX) usług odbioru lokali na rzecz klientów, zawierania umów o świadczenie tych usług, oraz korzystania z portalu internetowego, zamieszczonego na stronie: experteo.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, mają następujące znaczenie:
 1. Usługa odbioru lokalu (lub Usługa) – usługa świadczona przez MENTAX na rzecz Klienta, polegająca sprawdzeniu stanu technicznego lokalu, wskazanego przez Klienta, pod kątem jego zgodności z przepisami prawa, obowiązującymi normami, umową deweloperską lub inną umową zawartą przez Klienta mającą za przedmiot Lokal – w zakresie określonym przez Klienta w Zamówieniu. Usługa odbioru lokalu świadczona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w lokalizacjach wskazanych na Portalu informacyjnym. 
 2. Umowa o świadczenie usług (lub Umowa) – umowa o świadczenie usług, w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego, mająca za przedmiot odbiór techniczny Lokalu, zawierana przez Klienta z MENTAX, w następstwie złożenia przez Klienta Zamówienia. Umowa ta jest zawierana na odległość, za pośrednictwem Portalu informacyjnego.
 3. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną do zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 4. Lokal – lokal mieszkalny, lokal użytkowy albo budynek.
 5. Portal internetowy – prowadzony przez MENTAX portal internetowy, zamieszczony na stronie:
 6. experteo.pl, za pośrednictwem którego zawierana jest Umowa o świadczenie usług.
 7. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną zawierający umowę o świadczenie usług z MENTAX jeżeli umowa ta jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Portalu internetowego, będące jego ofertą zawarcia z MENTAX umowy o świadczenie usług,
 9. Pakiet – określony w Zamówieniu zakres Usługi odbioru technicznego,

§ 2.

 1. Klient  składa Zamówienie, za pośrednictwem Portalu internetowego.  Klient zobowiązany jest do wypełnienia Zamówienia zgodnie z prawdą.
 2. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie Zamówienia.
 3. Portal internetowy umożliwia składanie Zamówień całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem przerw w jego dostępności wynikających z prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub z powodu działań osób trzecich, za których MENTAX nie ponosi odpowiedzialności,. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania MENTAX w miarę możliwości zawiadomi na stronie głównej Portalu internetowego.  Za przerwę w dostępności Portalu internetowego z wymienionych przyczyn MENTAX nie ponosi odpowiedzialności.
 4. MENTAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest Portal internetowy. Dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. MENTAX przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa autorskie, do treści zamieszczonych na portalu internetowego.
 6. MENTAX na Portalu internetowym może stosować pliki cookies, na zasadach określonych w polityce prywatności zamieszczonej na Portalu internetowym. 
 7. Przed złożeniem Zamówienia Klient winien zapoznać się z  niniejszym Regulaminem, zamieszczonym na Portalu internetowym. Korzystanie z niego jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
 8. Zabronione jest wprowadzanie do Portalu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.

 1. Składając zamówienie Klient winien dokonać wyboru Pakietu, wypełnić wszystkie wymagane pola wskazane w Zamówieniu, oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem jak i zaakceptowanie jego postanowień – przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Zamówieniu.
 2. Po zaakceptowaniu Ceny za wybrany przez Klienta Pakiet, Klient powinien  uzupełnić Zamówienie o wymagane dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a następnie opłacić Zamówienie, za pośrednictwem operatora płatności internetowej, do którego zostanie przekierowany po wyborze odpowiedniego pola w Zamówieniu. 
 3. Ceny za dany Pakiet wyrażone są w kwocie brutto i zawierają podatek VAT. MENTAX wystawia fakturę VAT  w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.
 4. Po otrzymaniu płatności przez MENTAX Klient uzyska potwierdzenie opłacenia zamówienia na wskazany się przez siebie adres poczty elektronicznej.      
 5. Do zawarcia Umowy o świadczenie usługi odbioru dochodzi z chwilą potwierdzenia przez MENTAX Zamówienia. Na  wskazany  przez Klienta adres poczty elektronicznej MENTAX przesłane zostaną warunki zawartej Umowy. Do tego czasu wszystkie informacje dotyczące Usługi odbioru lokalu zamieszczone na Portalu internetowym winny być traktowane jak zaproszenie do zawarcia umowy, a nie oferta MENTAX.
 6. MENTAX potwierdzi Zamówienie w terminie dwóch dni roboczych.
 7. MENTAX może odmówić potwierdzenia Zamówienia w przypadku, gdy okaże się, iż z przyczyn organizacyjnych lub technicznych nie jest w stanie zapewnić odbioru lokalu w miejscu i terminie, wskazanym w Zamówieniu. W takim przypadku MENTAX niezwłocznie zwraca Klientowi otrzymaną cenę, za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
 8. Postanowienie ust 7, stosuje się odpowiednio w przypadku gdy z przyczyn losowych, ze strony MENTAX nie będzie możliwe wykonanie Umowy o świadczenie usług w terminie wskazanym w Zamówieniu lub nie zostanie ustalony z Klientem inny termin odbioru lokalu.   
 9. Przy realizacji Umowy o świadczenie usług, MENTAX może posługiwać się podwykonawcami. 

§ 4.

 1. W terminie jednego dnia roboczego od potwierdzenia Zamówienia: 
  1. Klient przekaże MENTAX drogą elektroniczną na adres: experteo@experteo.pl następujące dokumenty i informacje:
   1. Prospekt informacyjny z umowy deweloperskiej
   2. Specyfikacje techniczną z umowy deweloperskiej
  2. MENTAX skontaktuje się telefonicznie z Klientem celem ustalenia terminu oględzin (wizyty) w Lokalu przedstawiciela MENTAX, wskazując na potrzebę przekazania przez Klienta brakujących dokumentów lub informacji albo ich uzupełniania.  MENTAX podejmie próbę nawiązania kontaktu trzykrotnie, w godzinach od 8:00 do 20:00 
 2. W przypadku Usługi odbioru Lokalu z wizytą (oględzinami) przedstawiciela MENTAX, cena obejmuje jego obecność w Lokalu do jednej godzin.  Strony mogą ustalić odrębne warunki dłuższej wizyty przedstawiciela MENTAX.
 3. Z czynności wykonania odbioru Lokalu, MENTAX sporządza sprawozdanie ( protokół odbioru), zawierające zgodne w wybranym Pakietem, ustalenia co do stanu technicznego Lokalu. Jeden egzemplarz tego dokumentu otrzymuje Klient.
 4. Klient zapewnia MENTAX możliwość wykonania usługi odbioru Lokalu, przez co należy rozumieć, iż rolą Klienta jest aby deweloper lub właściciel Lokalu umożliwił przedstawicielowi MENTAX wykonanie tej Usługi. W przypadku gdy nie dojdzie do wykonania Usługi z tego powodu, MENTAX zachowa kwotę 200 zł tytułem kary umownej za uniemożliwienie MENTAX wykonania umowy.  Reszta ceny podlega zwrotowi.
 5. Klient może odwołać Usługę telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej MENTAX, wskazany w § 4 Regulaminu. Jeżeli odwołanie Usługi nastąpi na mniej niż 24 godziny przed terminem realizacji Usługi, MENTAX zachowa kwotę 200 zł tytułem kary umownej za niewykonanie przez Klienta Umowy. Reszta ceny podlega zwrotowi.
 6. MENTAX  nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usługi albo jej niewykonanie z powodu:
  1. nie przekazania przez Klienta wymaganej przez MENTAX dokumentacji lub informacji albo przekazania nieaktualnej dokumentacji lub informacji,
  2. podania przez Klienta nieprawidłowego numeru telefonicznego lub adresu poczty elektronicznej,
  3. nie wykrycia wszystkich wad lub usterek, których nie można było  obiektywnie wykryć, pomimo zachowania przez MENTAX należytej staranności,Klient może złożyć reklamację, jeżeli uważa, iż Umowa została wykonana przez MENTAX niezgodnie z Umową. W reklamacji Klient powinien wskazać na czym polega ta niezgodność.  
 1. Reklamację składa się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 7 Regulaminu. MENTAX może się zwrócić do Klienta o uzupełnienie informacji, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MENTAX w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku nie uwzględniania reklamacji, MENTAX nie będzie brał udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 5

 1. Z zastrzeżeniem ust 5, Konsumentowi przysługuje, prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przez MENTAX (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). 
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient otrzymuje wraz z warunkami Umowy, o których mowa w § 3 ust 5 Regulaminu, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z wzoru tego oświadczenia nie jest obligatoryjne.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy (lub innego oświadczenia o tożsamej treści) przed upływem terminu wskazanego w ust 1.
 4. Konsument mający zamiar skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, winien złożyć MENTAX oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 Regulaminu. MENTAX bez zbędnej zwłoki potwierdza fakt otrzymania tego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy, nie przysługuje jednak Konsumentowi, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w całości Usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po wykonaniu Usługi przez MENTAX utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, MENTAX zwraca Konsumentowi otrzymaną cenę w terminie 10 dni roboczych.

§ 6.

Zasady przetwarzania danych osobowych określają „Polityka Prywatności”, zamieszczone na Portalu internetowym. 

§ 7.

MENTAX wskazuje następujące dane kontaktowe:

 1. tel. +48 22 101 71 71
 2. poczta elektroniczna: experteo@experteo.pl
 3. adres pocztowy: ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin

§ 8.

 1. Regulamin dostępny jest na Portalu internetowym. Klient ma możliwość pobrania jego treści. MENTAX nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Portalu internetowego także przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 2. MENTAX jest uprawniony zmienić Regulamin, jak i modyfikować Usługi, w tym czasowo zawiesić ich wykonywanie. Powyższe zmiany zamieszczane są na Portalu internetowym.
 3. Zmiana Regulaminu jak i modyfikacja Usługi, nie ma zastosowania do Umów o świadczenie usług, zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub modyfikacji Usługi.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu, w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajduje znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, ewentualne spory sądowe rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby MENTAX.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2022